Chị Bãy - Guillaume

Bonjour.

Je suis né le 18 mai 1953 à Saïgon. Vous me voyez sur cette photo avec Chị Bảy, ma maman Vietnamienne. Sur cette autre photo, je suis avec mes frère et sœur, Chị Bảy et Chị Tư, qui s’occupaient de nous. Si vous reconnaissez ces photos, ou une personne sur ces photos, merci de me contacter. glemesle@club-internet.fr

Je vais revenir au Vietnam sur les traces de mon enfance en janvier 2016. Je serais heureux de retrouver quelqu’un ou des souvenirs de Chị Bảy et de Chị Tư.

Chào các bạn.

Tôi dã sanh ỏ Saigon ngày 28 tháng năm 1953.

Các bạn thấy trên ảnh này tôi và mẹ tôi Chị Bảy.

Trên ảnh này các bạn thấy tôi và anh chị tôi, Chị Bảy và Chị Tư là người đã săn sóc chúng tôi hồi đó.

Nếu các bạn nhận biết được tám ảnh này, hoặc nhận biệt nhửng người trong tấm ảnh này, xin vui lòng liên lạc với tôi.

Đầu năm 2016, tôi sẽ trở lại Việt Namm để tìm kiến cội nguồn tôi hồi còn trẻ. Tôi rát sung sướng tìm thấy được một ngưới nào hoạc nhũng kỷ niện của Chị Bảy vá Chị Tư.

glemesle@club-internet.fr

Share This